Registratie veulen

Samen met de erkenning door de overheid, gaat de bevoegdheid om officiële EG paspoorten uit te reiken voor het Belgisch Warmbloedpaard, de Belgische Rijpony, de Connemarapony België, de Dartmoor Pony België en het Tuigpaard België. Deze paspoorten gelden niet alleen als bewijs van inschrijving in het stamboek, maar hebben dezelfde waarde als een identiteitskaart voor mensen.

De aanmaak van een BWP-paspoort kan niet zomaar voor eender welk(e) paard/pony. Er zijn zoötechnische regels die gevolgd moeten worden en ook op administratief zijn er voorwaarden waaraan voldoen moet zijn.

Een BWP-paspoort is echter meer dan alleen een identiteitskaart. De BWP-identiteit is geld waard! De werking van de vereniging en de prestaties van de paarden en pony’s gefokt door BWP-leden, genieten hoog aanzien. BWP staat voor kwaliteit. Concreet betekent dit dat een paard of pony met een BWP-paspoort, gegarandeerd een hogere prijs krijgt. Redenen genoeg om uw veulen bij B.W.P te laten registreren!

Welke veulens kunnen geregistreerd worden?

Bij de “Belgische Rijpony” is het statuut van de vader bepalend voor het al of niet kunnen registreren van het veulen. Wanneer hij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden kan het veulen niet in het stamboek ingeschreven worden.

Voor het “ Belgisch Warmbloedpaard “ en voor de Connemarapony is het statuut van zowel de vader als de moeder van belang.

A. Belgisch Warmbloedpaard:

De veulens worden geregistreerd in Klasse I van fokkerijafdeling indien :

  • hun vader = een BWP gekeurde hengst of een hengst goedgekeurd in een rijpaardenstamboek lid is van de WBFSH ( www.wbfsh.com );
  • hun moeder = BWP merrie of een merrie uit een rijpaardenstamboek – lid in van de WBFSH ( www.wbfsh.com ) of een merrie geregistreerd in een volbloed, anglo-arabisch of draverstamboek van de EU of USA;
  • In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen;
  • Enkel mogelijk indien nog niet ingeschreven in een ander stamboek.

De veulens worden geregistreerd in de niet-fokkerijafdeling indien zij niet voldoen aan de criteria voor de fokkerijafdeling. Op het indentificatiedocument staan alle gekende en bewezen voorouders vermeld.

B. Belgische Rijpony:

Veulens kunnen ingeschreven worden indien :

De vader uit één van de onderstaande categorieën komen:

1. De BRp dekhengsten:

De lijst van de actieve BRp dekhengsten is terug te vinden op de BRp website

2. De voor het stamboek van de Belgische Rijpony erkende dekhengsten:

Erkende dekhengsten zijn zij die:

A. Goedgekeurd zijn voor één van de onderstaande stamboeken:

° België : Welsh sectie K

° Nederland : Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek / Verenigd Nederlands Welsh : sectie K.

° Duitsland :

-Baden-Württemberg : Württemberger Reitpony ( Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K.

-Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter Bayerns e.V. : Bayerisches Reitpony

(Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K

-Hessen, Verband der Ponyzüchter Hessen e.V. : Hessisches Reitpony

(Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K
-Niedersachsen :

1. Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. : Hannover

Reitpony ( Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K.

2. Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. : Reitpony Weser-Ems ( Deutsches

Reitpony ) / Welsh Montain : sectie K.

3. Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V. : Reitpony des ZfdP ( Deutsche

Reitpony ) / Welsh sectie K.
-Nordrhein-Westfalen :

1. Rheinisches Pferdestammbuch e.V.: Reinisches Reitpony (Deutsches Reitpony)/Welsh sectie K

2.Westffälisches Stammbuch e.V.: Westfälisches Reitpony (Deutsches

Reitpony) / Welsh sectie K

-Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar: Reitpony

Rheinland-Pfalz-Saar (Deut- sches Reitpony)/Welsh sectie K

-Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch Schleswig-Holstein – Hamburg :

Reitpony Schleswig-Holstein – Hamburg / Welsh sectie K.

– Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen : Sachsischen Reitpony ( Deutsche Reitpony ) / Welsh

 sectie K

– Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. :

Sachsen-Anhaltiner Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K.

– Thüringen, Verband Thüringer Pferdezüchter e.V. : Thüringer Reitpony / Welsh sectie K.

° Frankrijk, Services des Haras, des Courses er de l’Equitation : Poney Français de Selle

° Verenigd Koninkrijk :
– National Pony Society
– Welsh Pony and Cob Society : sectie K

° De raszuivere fokkerijen van het New Forest of de Dartmoor.

° De Welsh pony indien de moeder er zelf geen is.

B. Voldoen aan volgende voorwaarden:

– Vier gekende generaties voorouders hebben, te bewijzen met een officiëel stamboekdocument. Voor de dekhengsten uit het New Forest ponystamboek worden de begrippen F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) in de vierde generatie van de voorouders aanvaard;

– Bij de meting zonder ijzers, moet de minimum schofthoogte groter zijn dan 1,10m. De maximum toegelaten hoogte is tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot en met 1,48m op oudere leeftijd.

– Op uitzondering van Arabische volbloeden, Engelse volbloeden of Klein Pferd, mag tot in de vierde generatie van de voorouders geen “paard” voorkomen.

Dekhengsten uit Duitsland met in hun pedigree het begrip “Klein pferd”, zijn toegelaten indien dit “Klein pferd” komt uit een kruising tussen een pony met een Engelse volbloed, met een Arabische volbloed of met een Angloarabier. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet de maat bepalend is, maar wel het begrip “paard” of “pony”.

– Een dekhengst zijn die géén 100% zuiver volbloed is: niet Arabisch, niet Engels of niet uit de combinatie. Volbloed is te verstaan als Arabisch, Engels of uit kruising van deze twee.

Opmerking: dekhengsten met méér dan 49% volbloed moeten vier jaar zijn op het moment van gebruik.

C. Niet voldoen aan de onder A en B opgesomde voorwaarden, maar een positief advies van de Nationale commissie voor de Belgische Rijpony bekomen hebben op basis van de prestaties.

3. De voor de Connemarapony België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Connemara pony is.

4. De voor de Dartmoor België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Dartmoor pony is.

De moeder wordt vermeld op het identiteitspapierindien :

1. Zij BRp is ingeschreven.

2. Zij een Connemara pony is, terwijl de vader dat NIET is.

3. Zij is een Welsh pony is , terwijl de vader dat NIET is.

4. Zij komt één van de, door de Belgische Rijpony erkende, ponystamboeken van de EG die opgesomd zijn in punt B.2.A. hierboven.

5. Zij komt uit de raszuivere fokkerijen van de New Forest pony of de Dartmoor pony.

C. Stamboek van de Connemara pony België:

D. Belgisch Tuigpaard:

Bij de registratie van de tuigpaardveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het moederstamboek KWPN. Het registratieschema van de tuigpaarden vindt u op de KWPN site :

E. Belgische Dartmoor pony :

Bij de registratie van de dartmoorveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het Engelse moederstamboek.

Hoe dient de aangifte van een veulen te gebeuren?

Er zijn twee belangrijke zaken: het tijdstip waarop de aangifte moet gebeuren en de te gebruiken documenten.

Tijdstip van aangifte: in principe moet dit gebeuren binnen de 5 dagen na de geboorte. Dat staat alleszins zo vermeld op de aangifte formulieren. Wie die grens overschrijdt kan geen aanspraak meer maken op een “normale” afhandeling van de procedure die eindigt met de aflevering van het paspoort.

De aangifte van een veulen na het jaar waarin het geboren werd, kan uitzonderlijk nog geaccepteerd worden. De originele dekkaart/geboortebericht dient echter nog te bestaan. Die moet aan het secretariaat toegestuurd worden.

De correcte formulieren voor de aangifte:

De dekcertificaten/geboorteverklaringen die door BWP ter beschikking gesteld worden aan de hengstenhouders of inseminatoren, moeten gebruikt worden voor de aangifte van de veulens Deze documenten bestaan uit vier stroken. De fokker krijgt het derde en het vierde strook van de hengstenhouder. De aangifte is een feit wanneer de strook “D”, het geboortebericht, bezorgd wordt aan het secretariaat van B.W.P. De strook “C” blijft als bewijsstuk bij de fokker.

Dekcertificaten/geboorteverklaringen ter beschikking gesteld door andere stamboeken moeten bij de aangifte van een veulen vergezeld zijn van het “AANVULFORMULIER GEBOORTE”, dit vindt u hier: http://www.bwp.be/admin/uploads_downloads/2014-06-26-15-14-06_AanvulformulierGeboorteNL.pdf

Aandachtspunten, regelingen:
Voor de aangifte van het veulen

° De gegevens op de dekkaarten-geboortecertificaten moeten volledig en correct ingevuld zijn. Voor de verwerking ervan dienen ze immers strikt gevolgd worden door het secretariaat BWP.

° De wijze van vermelden van fokker en eigenaar verdient bijzondere aandacht. Het secretariaat B.W.P. dient de gegevens op het formulier als heilig te beschouwen. Alleen hetgeen erop vermeld staat, mag beschouwd worden als het juiste. Het gebeurt wel eens dat iemand contact opneemt en doorgeeft dat de op het formulier vermelde fokker of eigenaar niet de juiste is. Aan deze melding kan geen gevolg gegeven worden, behalve wanneer de vermelde persoon daartoe uitdrukkelijk zijn akkoord geeft. Een gerechtelijke uitspraak is een andere grond waarop er gewijzigd kan worden.

Het is ook zo dat de vermelde persoon zonder interpretatie wordt overgenomen. Zo is Peeters Piet iemand totaal anders dan Peeters P. of Peeters-Janssen, ook al wonen allen op hetzelfde adres en zou het kunnen zijn dat de aanmelder dezelfde persoon bedoelt. Het secretariaat dient echter uit te gaan van drie verschillende personen en elk krijgt een apart persoonsnummer.

Aanpassingen achteraf zijn niet mogelijk. De naam van de fokker, de naam van het veulen ….., het kan enkel gewijzigd worden mits er een uitdrukkelijke toestemming is van fokker.

DNA onderzoek

Van volgende categorieën veulens wordt zowel de juistheid van de vader als van de moeder gecontroleerd via een onderzoek van het DNA:

– Het veulen is geboren uit embryotransplantatie.

– De aangifte van het veulen gebeurde laattijdig, dit wil zeggen, aan het einde van het jaar op een leeftijd van drie maanden of ouder.

– Bij de inbreng in de computer lukraak aangeduide veulens, eventueel indien het minimum aantal te onderzoeken veulens niet bereikt wordt via de twee vorige categorieën.

Het onderzoek via DNA op de juistheid van de vader blijft van toepassing voor de veulens:

– Waarvan de vader een in het buitenland erkende dekhengst is;

– Die geboren zijn in het buitenland;

– Die bij de inbreng in de computer lukraak aangeduid worden, eventueel omdat het voor deze regeling minimum aantal te onderzoeken veulens niet bereikt wordt via de twee vorige categorieën.

Wanneer het resultaat van het DNA-onderzoek negatief is, dan zal de fokker hiervan verwittigd worden en de vraag krijgen om nieuwe haarstalen op te sturen. Indien het resultaat negatief blijft, dan is verder onderzoek mogelijk, maar op initiatief en kosten van de fokker. Het paspoort van het veulen zal pas afgeleverd worden als het resultaat op het afstammingsonderzoek via DNA een positief resultaat gegeven heeft.